Gwarancje

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ver21. Wyłącza się uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi za wady, o których mowa w Kodeksie cywilnym. Dotyczy to również Oprogramowania.

2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w Towarze, z tym zastrzeżeniem, że nie będą uważane za wadę różnice w parametrach emitowanego światła występujące w poszczególnych partiach dostaw lub partiach produkcyjnych. Gwarancji udziela się przy założeniu, że warunki otoczenia będą zgodne z aktualnie obowiązującymi normami; dotyczy to także takich parametrów jak temperatura otoczenia, wilgotność, zakłócenia elektromagnetyczne w sieci.

3. FIRMA PRODUKCYJNA MEGALIGHT udziela Kupującemu, obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nieprzenoszalnej gwarancji jakości na te Towary, które wytworzone zostały w ramach działalności jego przedsiębiorstwa .Gwarancja udzielana jest pod warunkiem terminowej zapłaty za Towary. Gwarancja jakości nie obejmuje lamp (źródeł światła), za wyjątkiem produktów LED-owych oraz baterii (akumulatorów). Gwarancja udzielana przez FIRMA PRODUKCYJNA MEGALIGHT nie obejmuje elementów innych producentów, wbudowanych do Towarów FIRMA PRODUKCYJNA MEGALIGHT. Jeżeli Towary innych producentów posiadają gwarancję jakości przez nich udzieloną, FIRMA PRODUKCYJNA MEGALIGHT wraz z Towarami będzie uprawniony do przekazania Kupującemu na jego żądanie otrzymanych od tego producenta dokumentów gwarancyjnych dla danych towarów. Taka gwarancja w żadnym razie nie będzie uważana za gwarancję FIRMA PRODUKCYJNA MEGALIGHT , a FIRMA PRODUKCYJNA MEGALIGHT w razie braku jej przekazania Kupującemu nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.

4. Gwarancja jakości nie obejmuje normalnego zużycia Towarów, w tym także połączonego ze zmianą parametrów emitowanego światła takich jak np. temperatura barwowa, wskaźnik oddawania barw (Ra), skuteczność świetlna, luminacja, światłość, strumień świetlny, a także energochłonności oraz zużycia wynikłego z warunków, w jakich Towary są używane, odbiegających od warunków określonych w dołączonych do nich specyfikacjach i instrukcjach, oraz od standardowych warunków użytkowania sprzętu takiego, jak Towary.

Termin gwarancji wynosi:
* na oprawy i komponenty LED 3 lata i obowiązuje od daty zakupu Towaru. Za datę zakupu uważa się datę wskazaną na fakturze stanowiącej potwierdzenie jego dokonania.
* na oprawy inne niż LED-owe, oraz pozostałe Towary 24 miesięcy od daty zakupu Towaru. Za datę zakupu uważa się datę wskazaną na fakturze stanowiącej potwierdzenie jego dokonania,

Jeżeli specyfikacja wyrobu nie mówi inaczej, gwarancja na produkty wykorzystujące technologię LED, nie obejmuje uszkodzeń i naturalnej utraty parametrów wyrobu, jeżeli w okresie 50000 godzin spełnione jest opisane w normie IEC 62717 kryterium utraty strumienia L70B50. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń układów zasilania produktów jeżeli odsetek tych uszkodzeń nie przekracza 0,2%/1000h całości ( z zaokrągleniem do jednej sztuki).

5. Terminy gwarancji jakości nie ulegają przedłużeniu ani nie rozpoczynają biegu na nowo w wyniku skorzystania przez Kupującego z uprawnień płynących z gwarancji jakości ani na skutek podjęcia przez FIRMA PRODUKCYJNA MEGALIGHT działań w wykonaniu obowiązków z gwarancji jakości wynikających, przy czym dotyczy to także przypadku, w którym Towar został wymieniony na wolny od Wad.

6. Usunięcie wady Towaru nastąpi w terminie uwzględniającym możliwości FIRMA PRODUKCYJNA MEGALIGHT oraz charakter wady. FIRMA PRODUKCYJNA MEGALIGHT poinformuje Kupującego każdorazowo w przypadku niemożliwości usunięcia wady Towaru w terminach przewidzianych w Warunkach Handlowych bądź jakichkolwiek dokumentach gwarancyjnych przekazywanych Kupującemu wraz z Towarem o terminie realizacji działań gwarancyjnych.

7. Niezależnie od postanowień ustępu poprzedzającego, Kupujący traci uprawnienia wynikające z gwarancji jakości również w odniesieniu do Towarów, które:
1) bez zgody FIRMA PRODUKCYJNA MEGALIGHT zostały naprawione lub zmodyfikowane przez Kupującego lub osoby trzecie,
2) były używane niezgodnie z Dokumentacją lub sprzecznie z przeznaczeniem, albo nastąpiło mechaniczne uszkodzenie któregoś z elementów Towarów;
3) mają usunięte, zakryte lub nieczytelne numery seryjne lub inne oznaczenia mające na celu zapewnienie ich identyfikowalności,
4) mają usunięte, zakryte lub nieczytelne znaki wskazujące na ich producenta
5) zostały wyposażone w źródła lub inne akcesoria niezgodne ze specyfikacją, kartą katalogową lub instrukcją obsługi i/lub eksploatacji,
6) były używane z przekroczeniem dozwolonych wartości parametrów zasilania, tj. parametry zasilania były niezgodne z parametrami Towarów;
7) były używane lub przechowywane niezgodnie z instrukcją obsługi i/lub użytkowania, albo były poddane działaniu czynników zewnętrznych, w szczególności w postaci promieniowania UV, wody, wiatru, pyłów, środków lub pierwiastków chemicznych, oparów itp., powodujących pogorszenie ich stanu;
8) były konserwowane niezgodnie z wytycznymi FIRMA PRODUKCYJNA MEGALIGHT, w szczególności niezgodnie z podaną specyfikacją;
9) były sterowane za pomocą za pomocą sygnałów, protokołów, niezgodnych ze standardem sterowania określonym w Dokumentacji

8. Warunkiem wykonywania uprawnień z gwarancji jakości jest zainstalowanie Towarów przez Kupującego zgodnie z przeznaczeniem, zasadami wiedzy technicznej, zaleceniami i instrukcjami FIRMA PRODUKCYJNA MEGALIGHT dostarczonymi wraz z Towarami oraz w każdym razie przez odpowiednio wykwalifikowane osoby, a także ich prawidłowa eksploatacja połączona z dokonywanymi terminowo przeglądami gwarancyjnymi, jeżeli wymóg taki wynika z dostarczonej wraz z Towarami Dokumentacji.

9. Gwarancja nie obejmuje Oprogramowania, w szczególności błędów i kolizji oprogramowania systemów operacyjnych, bibliotek itp. używanych przez użytkowników z Oprogramowaniem jak również oddziaływania wirusów komputerowych.

10. Uprawniony z gwarancji traci te uprawnienia jeśli FIRMA PRODUKCYJNA MEGALIGHT nie otrzymał w całości zapłaty za Towar. Po dokonaniu zapłaty FIRMA PRODUKCYJNA MEGALIGHT może podjąć decyzję o przywróceniu uprawnień z gwarancji z zastrzeżeniem, że okres gwarancji nie ulega wydłużeniu, kończy się z upływem pierwotnego terminu a gwarancją nie będą objęte Wady, które ujawniły się w okresie w którym gwarancja, na skutek jej utraty, nie obwiązywała.

11. W przypadku, gdy Wada wystąpiła w okresie, w którym zgodnie z ustępem poprzednim nastąpiła utrata uprawnień z gwarancji i FIRMA PRODUKCYJNA MEGALIGHT przed ich przywróceniem został zawiadomiony o wystąpieniu wady, może podjąć decyzję o objęciu tej Wady gwarancją, o ile otrzymał zapłatę za Towar.

12. FIRMA PRODUKCYJNA MEGALIGHT zobowiązuje się wyłącznie do wymiany Towaru albo jego naprawy i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek inne szkody, koszty dodatkowe, koszty prac związanych z montażem i demontażem opraw, szkody pośrednie, utracone zyski i inne podobne koszty.

13. Gwarancja obowiązuje w relacjach pomiędzy FIRMA PRODUKCYJNA MEGALIGHT i Kupującym i wyłącza, o ile istnieją, inne źródła ewentualnej odpowiedzialności

pobierz PROTOKÓŁ REKLAMACJI

pobierz OWS